• Wycinka drzew z prawego brzegu Odry w Opolu wzdłuż alejki pieszo - rowerowej (2016)
  • Wycinka drzew i krzewów i usuwanie zatorów na rzece Odrze (2015)

  • Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry w Opolu (2015) - wykonanie trawników
  • Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego (2015-2012) - wycinka, pielęgnacja ,obsiewy, usuwanie rdestu sachalińskiego
  • Modernizacja stopnia Chróścice - przystosowanie o III klasy drogi wodnej (2015-2014) - obsiewy, nasadzenia, pielęgnacja i ścinka drzew
  • Budowa zbiornika retencyjnego Bieżanów na rzece Serafa w Krakowie (2015) - ułożenie biomaty na skarpach, koszenie
  • Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej (2014-2010) - wycinka, pielęgnacja drzew, nasadzenia, obsiewy, koszenie wałów
  • Realizacja terenów zielonych w celu zagospodarowania otoczenia jazu w Lewinie Brzeskim (2013) - dostawa, nasadzenia materiału szkółkarskiego, wykonanie i pielęgnacja trawników
  • Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie ( 2009-2011) - wycinka, karczowanie, humusowanie, nasadzenia
  • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu z przebudową koryta i międzywala Odry wraz z budową obiektów towarzyszących (2007) - obsiewanie skarp, koszenia, pielęgnacja drzew, nasadzenia